Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo (przed złożeniem zamówienia) do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej lub w formie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mailowy Sprzedającego kontakt@moraskointeriors.pl. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

I DEFINICJE
1. Adres do doręczeń: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres korespondencyjny Sprzedającego „MORASKO INTERIORS” ul. Huby Moraskie 31, 61-680 Poznań.

3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów. Szczegółowe zestawienie znajduje się w zakładce: http://moraskointeriors.pl/faq/ 

4. Dane kontaktowe: „MORASKO INTERIORS” ul. Huby Moraskie 31, 61-680 Poznań, e-mail: kontakt@moraskointeriors.pl, telefon: 530 344 356.

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w zakładce: http://moraskointeriors.pl/faq/ 

6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 12. posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca – dokonujący zakupu produktów w Sklepie. 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub inny punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Wydanie rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

14. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

15. Płatność – metody dokonania zapłaty za przedmiot umowy sprzedaży i dostawę wymienione są na stronie Sklepu w zakładce http://moraskointeriors.pl/faq/

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Produkty sprzedawane w Sklepie nie są nowe i w większości są przedmiotami używanymi. Zdarza się, że noszą ślady użytkowania: np. drobne rysy czy zmatowienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by przedstawić przedmioty na zdjęciach realistycznie. Nawet jeśli nie wszystkie niewielkie defekty zostaną pokazane, to nie może być to podstawą reklamacji. Produkty sprzedawane w Sklepie w większości mają charakter ekspozycyjno-ozdobny i ze względu na swój zabytkowy charakter nie są przeznaczone do korzystania zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, gdyż ich stan techniczny może na to nie pozwalać. 

20. Przedmiot umowy – Produkty i usługi objęte zamówieniem przyjętym do realizacji.

21. Odbiór osobisty – miejsce wydania rzeczy w sklepie stacjonarnym przy ul. Huby Moraskie 31 w Poznaniu.

22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moraskointeriors.pl  za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie i kupować Produkty.

23. Sprzedający: Matylda Strebejko-Komarowska, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą MORASKO INTERIORS z siedzibą w Suchym Lesie (kod pocztowy 62-002) przy ul. Mokrej 23, posiadająca nr NIP 5991825938.

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 3 dni robocze. Jeśli czas przygotowania przesyłki jest dłuższy, informacja podana jest na karcie produktu. Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania zapłaty za dokonany zakup na rachunku bankowym Sprzedającego.

26. Umowa – umowa sprzedaży zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c.

27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu k.c.

28. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj/sposób dostawy; rodzaj/sposób płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego –  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II PŁATNOŚCI

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, zgodnie ze stawkami określonymi w zakładce Koszty i Sposób Dostawy. W Sklepie płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:

a. przelewem na rachunek bankowy Sklepu w mBank S.A. nr 89 1140 2004 0000 3702 7801 9333 – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą (wskazaną) kwotę;

b. gotówką za pobraniem – zapłata kurierowi przy odbiorze;

c. przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU.pl – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez spółkę PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273499;

2. W przypadku wyboru formy przelew, towar będzie wysyłany po wpływie środków odpowiadających pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu.

3. W przypadku wyboru formy zapłaty on-line, towar będzie wysyłany po uzyskaniu autoryzacji operacji.

4. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem lub on-line, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną przez Kupującego, pod warunkiem otrzymania zwrotnej wiadomości Sprzedającego akceptującej wydłużenie terminu. 

5. Zasady dokonywania płatności przez Kupującego za pośrednictwem Systemu PayU.pl:

a. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

b. Sklep w swoim serwisie udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.

c. Kupujący, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

• w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

• w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem,

• w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.

6. W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

7. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia i gwarantuje PayU S.A. operator systemu PayU.pl.

III WARUNKI OGÓLNE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający nie wysyła rzeczy (produktów) poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy zgodnie z zamówieniem z zastrzeżeniem, iż rzeczy mogą być używane.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. Jednakże Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane w Sklepie rzeczy.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu moraskointeriors.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

10. Kupujący zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,  także postanowieniami regulaminu. 

IV ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA  

1.  Zamówienia w Sklepie można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. 

3. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z paragonem lub fakturą wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub pisemnie na adres: kontakt@moraskointeriors.pl lub w innej formie dopuszczalnej przez przepisy ustawy o prawach konsumenta. 

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi w formie wiadomości e-mail (na adres podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta. 

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 VI REKLAMACJE

1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej Produktu – w ramach odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi w trybie przepisów 556 i nast. kodeksu cywilnego.

2. Dla umożliwienia Sprzedającemu rozpatrzenia złożonej reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sklepu wraz z dowodem zakupu. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, koszty dostawy Produktu do Sklepu ponosi Sprzedający.

3. Sprzedający rozpatrzy złożoną mu przez Kupującego reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Kupującego reklamowanego Produktu do Sklepu. W przypadku, gdy reklamację złożył Konsument Sprzedający obowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający zawiadomi Kupującego jednym ze wskazanych niżej sposobów: pisemnie (za pośrednictwem poczty) lub emailem lub telefonicznie – w oparciu o dane teleadresowe podane przez Kupującego w reklamacji.

4. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, a Kupujący zażądał:  

a. zwrotu lub obniżenia ceny – Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną cenę lub jej odpowiednią część przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w reklamacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji,                                    

b. wymiany Produktu – Sprzedający  niezwłocznie postawi Kupującemu wymieniony Produkt do odbioru – zgodnie z niniejszym Regulaminem – w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. Wymiana Produktu na nowy dotyczy jedynie rzeczy oznaczonych co do gatunku, które Sprzedający posiada na stanie magazynowym, gdyż oferta Sprzedającego składa się przede wszystkim z rzeczy używanych, które oferowane są w pojedynczej ofercie (1 sztuka).

5. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 k.c. całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

VII BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupujących jest Matylda Strebejko-Komarowska, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą MORASKO INTERIORS z siedzibą w Suchym Lesie (kod pocztowy 62-002) przy ul. Mokrej 23, posiadająca nr NIP 5991825938.

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  administrator informuje, iż:

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży Towarów i usług oferowanych przez administratora,

• wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

• ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,

• marketingu bezpośredniego,

• tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

• weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

• wsparcia obsługi,

• szeroko pojętej współpracy handlowej,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

b. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT oraz księgowo-finansowe (w tym banki) dla administratora,

c. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych,

d. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

e. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

g. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedającego, znajdują się w zakładce  https://moraskointeriors.pl/polityka-prywatnosci/ oraz  https://moraskointeriors.pl/rodo/ umieszczonej na stronie www.moraskointeriors.pl .

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://moraskointeriors.pl/regulamin-sklepu/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 

Suchy Las, 01.10.2018

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.